วัน คล้าย วันที่ พระพุทธเจ้า เสด็จ ลง จาก เทวโลก คือ วัน ใด

วัน คล้าย วันที่ พระพุทธเจ้า เสด็จ ลง จาก เทวโลก คือ วัน ใด

แถลงการณ์คณะสงฆ์ คู่มือ / แบบฟอร์มต่าง ๆงานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานทะเบียนและสัญญา งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ติดต่องานเกี่ยวกับวัด

เนชั่น สุดสัปดาห์ ติดต่อร้องเรียน ดูดวงหมอกฤษฏ์ เครื่องฟอกอากาศ PM 2.5 วันออกพรรษา 2564 กด Like , Share ให้ด้วยนะครับ

‘วันสารทจีน’ คืออะไร? ทำไมต้องเผา ‘กงเต็ก’ ให้บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ

ซึ่งเรียกว่า ตักบาตรเทโว หรือเรียกชื่อเต็มว่า เทโวโรหณะ แปลว่าการหยั่งลงจาก เทวโลก

หรือการตักบาตรนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ตักบาตรดาวดึงส์ และการตักบาตรเทโวนี้ จะกระทำในวันขึ้น 15 เดือน eleven หรือวันแรม 1 ค่ำเดือน 11 ก็ได้สุดแท้แต่จะเห็นพร้อมกัน การทำบุญตักบาตรเทโวนี้ ท่านจัดเป็นกาลนาน คือ หนึ่งปีมีหนึ่งครั้ง

วันมาฆบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน Three

แผนที่การเดินทาง โครงสร้างผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง

วัน คล้าย วันที่ พระพุทธเจ้า เสด็จ ลง จาก เทวโลก คือ วัน ใด
วัน คล้าย วันที่ พระพุทธเจ้า เสด็จ ลง จาก เทวโลก คือ วัน ใด

แต่ก่อนอื่น.. กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ชวนไปทำความรู้จักประวัติ ที่มา และความสำคัญของ “วันออกพรรษา” กันสักนิด “วันออกพรรษา” คือวันสิ้นสุดการจำพรรษาของพระสงฆ์ ประวัติและที่มา “วันออกพรรษา” วันออกพรรษาในพระไตรปิฎกกล่าวไว้ว่า เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มายังโลกมนุษย์ หลังจากที่พระองค์ได้เสด็จไปจำพรรษา และแสดงพระธรรมเทศนาโปรดเทพบุตรพุทธมารดา ซึ่งอยู่สวรรค์ชั้นดุสิต แต่ลงมาฟังพระธรรมเทศนาที่ชั้นดาวดึงส์ ซึ่งวันออกพรรษาตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ถือเป็นวันสิ้นสุดการจำพรรษา หรือออกจากพรรษาที่ได้อธิษฐานเข้าจำพรรษาตลอดระยะเวลา three เดือน ซึ่งเป็นสำคัญวันหนึ่งของพระภิกษุสงฆ์

ก่อให้เกิดการเผยแพร่เกียรติคุณของวัดฝายหิน วัดประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ วัดฝายหินเป็นวัดเก่าแก่และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เคยเป็นวัดที่มีชื่อเสียง เคร่งครัดในทางวิปัสสนาธุระ และการที่เป็นวัดประจำมหาวิทยาลัย ก็เป็นเรื่องที่เป็นเอกลักษณ์น่าภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก่อให้เกิดการเผยแพร่เกียรติคุณของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยิ่งขึ้น จำนวนศรัทธาสาธุชน ผู้มีใจบุญมาร่วมทำบุญใส่บาตรนับหมื่นนับแสน เป็นประจักษ์พยานว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สนใจที่จะอนุรักษ์และเผยแพร่ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ประเพณีตักบาตรเทโว ท่องเที่ยวไทย จังหวัดสุพรรณบุรี “จองง่าย ไม่ผ่านใคร”

วัน คล้าย วันที่ พระพุทธเจ้า เสด็จ ลง จาก เทวโลก คือ วัน ใด
วัน คล้าย วันที่ พระพุทธเจ้า เสด็จ ลง จาก เทวโลก คือ วัน ใด

มาตรการป้องกันการทุจริต การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต คู่มือสำหรับประชาชน มติมหาเถรสมาคม

วัน คล้าย วันที่ พระพุทธเจ้า เสด็จ ลง จาก เทวโลก คือ วัน ใด
วัน คล้าย วันที่ พระพุทธเจ้า เสด็จ ลง จาก เทวโลก คือ วัน ใด

ฐานข้อมูลงานวิจัย ฐานข้อมูลผ้า ฐานข้อมูลโบราณสถาน ติดต่อเราข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ

วัน คล้าย วันที่ พระพุทธเจ้า เสด็จ ลง จาก เทวโลก คือ วัน ใด
วัน คล้าย วันที่ พระพุทธเจ้า เสด็จ ลง จาก เทวโลก คือ วัน ใด

รวมทั้งหลักธรรม เรื่อง ปวารณาและแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนเกิดเจตคติที่ดีต่อวันออกพรรษาและเห็นคุณค่าของการดำเนินชีวิตตามหลักธรรมคือ ปวารณา เพื่อให้พุทธศาสนิกชนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนได้อย่างถูกต้อง วันออกพรรษา เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วันมหาปวารณา วันมหาปวารณา เปิดโอกาสให้เพื่อนพระภิกษุว่ากล่าวตักเตือน เรื่องความประพฤติของตนเพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์

  • รวมที่เที่ยว ที่พัก อัพเดทเทรนด์ ฟินทั่วไทยและต่างประเทศ [newline]อ่านง่าย สบายกว่าที่เคย!
  • ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา
  • เมื่อทรงเสด็จถึงโลกมนุษย์ที่เมืองสังกัสสนคร พระพุทธองค์ได้ทรงนำเหล่าพุทธสาวกออกรับบิณฑบาตจากประชาชนที่ไปรอเฝ้ารับเสด็จเพื่อทำบุญตักบาตรอย่างหนาแน่น ด้วยเหตุนี้ชาวพุทธจึงถือเอาวันออกพรรษา คือ วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ เป็นวันคล้ายวันเสด็จลงจากเทวโลก จึงนิยมทำบุญตักบาตรกันเป็นกรณีพิเศษ มีการจำลองเหตุการณ์ โดยอัญเชิญเอาพระพุทธรูปปางอุ้มบาตรนำหน้าพระสงฆ์จำนวนมาก บิณฑบาตจากวัดที่อยู่ระดับสูง เช่น วัดที่อยู่เนินเขา แล้วตักบาตรโดยเรียกว่า
  • “ตักบาตรเทโว”
  • กิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติใน วันวิสาขบูชา ได้แก่
  • ดังนั้น เพื่อละเว้นห่างจากการปฏิบัติทางสุดเหล่านี้ ต้องใช้ทางสายกลาง ซึ่งเป็นการดำเนินชีวิตด้วยปัญญา โดยมีหลักปฏิบัติเป็นองค์ประกอบ 8 ประการ เรียกว่า

กฎกระทรวงและระเบียบ ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัคร กระดานถามตอบ Q&A

จังหวัดหนองคาย อำเภอโพนพิสัย สองริมฝั่งแม่น้ำโขง มีก ารชมบั้งไฟพญานาคซึ่งเกิดขึ้นเพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้น คือ วันออกพรรษา ซึ่งจะมีพุทธศาสนิกชนไปรอชมบั้งไฟกันทั้งสองฝั่งของแม่น้ำ

Scroll to Top