อักษร พระ ปรมาภิไธย ใน ตรา สัญลักษณ์ ข้อ ใด ถูก ต้อง

อักษร พระ ปรมาภิไธย ใน ตรา สัญลักษณ์ ข้อ ใด ถูก ต้อง

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้มาทําพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อีกวาระหนึ่ง และที่ได้ทราบรายงานกิจการด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยว่ามั่นคงก้าวหน้ายิ่งขึ้นเป็นอันมาก ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงวุฒิและบัณฑิต ทุก ๆ คน ที่ได้รับเกียรติและความสําเร็จในการศึกษา ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ประสบความสุข ความเจริญ พร้อมทั้งความก้าวหน้ารุ่งเรืองในตําแหน่งการงาน และขอให้ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้มีความผาสุกสวัสดีจงทั่วกัน พระราชทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๒๖ ณ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๒๗ ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้มาทําพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อีกครั้งหนึ่งและที่ได้ทราบรายงานว่ามหาวิทยาลัยสามารถดําเนินงานทุก ๆ ด้านให้ก้าวหน้ามาได้ด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์สร้างสรรค์แก่ท้องถิ่นและบ้านเมืองโดยส่วนรวมเป็นอันมาก ขอแสดงความชื่นชมกับทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุก ๆ คน ที่ได้รับเกียรติและความสําเร็จ ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคนประสบความสุขและความสําเร็จราบรื่นทั้งในการครองชีวิต ทั้งในการประกอบกิจการงาน มีความสมบูรณ์พร้อมด้วยกําลังกาย กําลังใจ และกําลังปัญญา ในอันที่จะร่วมกันพัฒนางานของตนของชาติ ให้ได้ผลก้าวหน้าอย่างแท้จริงต่อไป ขอให้ทุกท่านที่มาร่วมประชุมในพิธีนี้มีความสุขความสวัสดีจงทุกเมื่อทั่วกัน

อักษร พระ ปรมาภิไธย ใน ตรา สัญลักษณ์ ข้อ ใด ถูก ต้อง
อักษร พระ ปรมาภิไธย ใน ตรา สัญลักษณ์ ข้อ ใด ถูก ต้อง

เมื่อวันพุธที่ ๔ กันยายยน พุทธศักราช ๒๕๕๗ ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคนประสบ ความสุขความเจริญ และความสมหวังในชีวิต ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้มีความผาสุกสวัสดีโดยทั่วกัน พระราชทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ ณ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจําปีนี้ ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้ทราบว่ามหาวิทยาลัยมีพัฒนาการด้านต่าง ๆ ก้าวหน้ามาโดยตลอด ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ได้รับรางวัล และบัณฑิตทุกคนที่ได้รับเกียรติและความสําเร็จ ทั้งขอขอบใจมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมากที่มอบปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ข้าพเจ้า ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคนประสบความสุข และความสําเร็จสมหวังในชีวิต ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้มีความผาสุกสวัสดี โดยทั่วกัน

ความหมายของตราสัญลักษณ์ งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

การสถาปนาพระราชอิสริยยศใหม่ หมายกำหนดการพระราชพิธี 02 สิงหาคม พ.ศ.

๓.๖ ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา (ตรงกับวันศุกร์ ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙) อักษรพระนามาภิไธย ส.ก. ถมสีครามเข้ม เป็นสีแห่งวันพระราชสมภพ อักษร ก.

ความหมายของตราสัญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ “บังคับคดี” ชี้แจงสาระสำคัญ พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหม…

อื่น ๆ เศรษฐกิจ สุขภาวะสร้างได้ การศึกษา สาธารณสุข

ติดตามรายละเอียดได้ในรายการสถานีประชาชน วันศุกร์ที่ eight กันยายน 256… ความจริงไม่ตาย – ตำนานนักชิม หม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัตน์

  • ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้เริ่มประเพณีในราชสำนักที่นำธรรมเนียมการใช้สีประจำวัน
  • โดยใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ได้แก่ สิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องงานพระราชพิธีฯ ประดับบนผืนธง ประดับบนซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ประดับบนป้ายเฉลิมพระเกียรติ ประดับบนโต๊ะหมู่บูชา ประดับตามอาคารสถานที่ บ้านเรือน และสถานที่ราชการ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองและแสดงความจงรักภักดีในโอกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งในครั้งนี้ โดยประดับในห้วงเวลาตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓
  • บัณฑิตทั้งปวงที่อยู่ในที่นี้เป็นผู้มีสติปัญญาดี จึงมีโอกาสได้รับการส่งเสริมให้เขาเรียนจนสําเร็จวิชาการชั้นสูง และเป็นที่หวังของทุกคนว่าจะได้หาประโยชน์สร้างสรรค์ให้แก่ประเทศชาติและสังคมต่อไป
  • ‘รังสรรค์หรือแต่งตั้งโดยพระราชาผู้ยิ่งใหญ่
  • ธารพระกรหมายถึงทรงดำรงราชธรรมเพื่อค้ำจุนบ้านเมืองให้ผาสุกมั่นคง

ข่าวสาร ความเป็นสากล ข่าวทุนการศึกษาต่างประเทศ / ปฏิทินกิจกรรม MOU ต่างประเทศ สรุปงานด้านการเดินทางต่างประเทศ

อักษร พระ ปรมาภิไธย ใน ตรา สัญลักษณ์ ข้อ ใด ถูก ต้อง
อักษร พระ ปรมาภิไธย ใน ตรา สัญลักษณ์ ข้อ ใด ถูก ต้อง

“บอกตามตรงว่าตอนแรกผมคาดว่ามันคงไม่ยากนัก เพราะการ์ตูนไทยเท่าที่เห็นมีจำนวนจำกัด แต่เอาเข้าจริง ผมค้นพบว่ามีช่องโหว่อยู่ในประวัติศาตร์ของการ์ตูนไทย ในช่วงศตวรรษที่ 20 การ์ตูนและนิยายภาพเคยเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย แต่ถูกกลืนไปด้วยการเข้ามายึดตลาดโดยการ์ตูนญี่ปุ่น ผมประหลาดใจมากกับสิ่งนี้ และตัดสินใจทุ่มเทการทำวิจัย เพื่อค้นหาข้อมูลจากแต่ละยุคที่หายไปของการ์ตูนไทยในอดีต “หนึ่งปีผ่านไป ผมได้รู้จักกับ ซาราห์ รูเนย์ เธอเป็นบรรณาธิการอยู่ที่สำนักพิมพ์ River Books หลังจากที่เธอมาฟังงานเสวนาที่ผมจัดที่คณะ เธอทาบทามให้ผมแปรงานวิจัยเป็นรูปเล่มหนังสือกับสำนักพิมพ์ของเธอ “ผมตอบตกลง เพราะนึกว่ามันคงใช้เวลาไม่นาน แต่ผมคิดผิด ทุกๆ ครั้งที่ผมเจออะไรบางอย่าง มันเปิดประตูไปสู่ศิลปินชั้นครู และงานชิ้นสำคัญที่โผล่ขึ้นมาเรื่อยๆ ระหว่างทาง การตามหาการ์ตูนที่สูญหายก็ใช้เวลามาก เพราะมันกระจัดกระจายไปหมด กว่าจะได้ภาพสแกนที่ชัดเจนของแต่ละเล่ม ผมต้องใช้ความอดทนอย่างมาก ต้องค้นหาทั้งในตลาดและออนไลน์ เพื่อจะได้การ์ตูนทุกๆ เล่มที่เป็นตัวแทนเส้นประวัติศาสตร์ ตั้งแต่ ค.ศ.

อักษร พระ ปรมาภิไธย ใน ตรา สัญลักษณ์ ข้อ ใด ถูก ต้อง
อักษร พระ ปรมาภิไธย ใน ตรา สัญลักษณ์ ข้อ ใด ถูก ต้อง

26 มีนาคม 2562 สปน.จำหน่ายเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกให้ประชาชน จำนวน 20,000 เข็ม ในวันอาทิตย์ที่ 31 มี.ค.sixty two นี้ ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ถนนพระราม 6 … เข็มทีระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษกกรมประชาสัมพันธ์ ละครและภาพยนตร์ สุขภาพ อาหาร และท่องเที่ยว

อักษร พระ ปรมาภิไธย ใน ตรา สัญลักษณ์ ข้อ ใด ถูก ต้อง
อักษร พระ ปรมาภิไธย ใน ตรา สัญลักษณ์ ข้อ ใด ถูก ต้อง

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์น แสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยัง นายโยอาคิม เกาค์ ประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กรณีเหตุการณ์รถยนต์บรรทุกชนประชาชนที่กรุงเบอร์ลินเมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ ความว่า “ข้าพเจ้าเศร้าสลดใจที่ได้ทราบข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์มีผู้ใช้รถยนต์บรรทุกจู่โจมทำร้ายประชาชนที่กรุงเบอร์ลิน ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตจและผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมาก ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างจริงใจมายังท่านและผู้ประสบความสูญเสียในเหตุการณ์อันร้ายแรงครั้งนี้” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ อันทรงคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนนานัปการ พระเกียรติคุณเป็นที่ประจักษ์ จึงมีหน่วยงาน สถาบันการศึกษาและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาและเหรียญรางวัลเพื่อเฉลิมพระเกียรติ

close
Scroll to Top